بگوید که انسان و جانوران از اکسیژنی که گیاهان سبز تولید کرده اند تنفس می کند.

بیان کند که بعضی آوندها غذای ساخته شده در برگ را به ریشه یا میوه انتقال می دهند.

محل غذاسازی گیاه را مشخص کند.

با انجام آزمایش محل وکار آوندها را مشخص کند.

با انجام آزمایش نقش نور خورشید بر غذا سازی ورشد گیاه را مشاهده ونتیجه گیری کند.

تاثیر مقدار املاح موجود در آب را بر رشد گیاه پیش بینی کند وبا آزمایش تایید کند.

عوامل مؤثر بر غذاسازی گیاهان را نام ببرد.

چگونگی رشد و تقسیم سلولی را با رسم شکل توضیح دهد.

تفاوت سلول های موجود در برگ را بگوید.

شباهت و تفاوت سلول ها را بیان کند.

قسمت های مختلف یک سلول را روی شکل مشخص کند.

با میکروسکوپ سلول های پوست پیاز را مشاهده کند وشکل آن را رسم کند.

بگوید که بدن همه موجودات زنده از سلول تشکیل شده است.

درباره تفاوت های موجود زنده وغیر زنده گفتگو کند ونتیجه را در جدول یادداشت کند.

 

انتظارات آموزشی

 

 

 

 


نام ونام خانوادگی

 

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست درس علوم 1-ساختمان بدن موجودات زنده2-غذاسازان بزگ        کلاس چهارم

 

نوع محصولات محل زندگی خود را تعیین کند.

درباره فواید و ضررهای قطع درختان بحث کند.

چند نمونه چوب نام برده و کارببرد آن را بگوید.

ادویه را تعریف وچند نمونه مثال بزند.

درباره رنگهای گیاهی و روش تهیه آن اطلاعات جمع آوری کند.

درباره گیاهان دارویی گزارش ارائه دهد.

فواید و مضرات واردات غذ ا را شرح دهد.

مراحل کار کشاورزی را بنویسد.

نمودار صفحه30را تفسیر کند.

چرخه صفحه30را تفسیر کند.

آفات کشاورزی را تعریف و راه مبارزه با آن را بگوید.

درباره ی راههای مبارزه با علف های هرز گزارش تهیه وبه کلاس گزارش دهد.

درباره شخم زدن و فواید آن و انواع آن گفتگو کند.

 

انتظارات آموزشی

 

 

 

 


نام ونام خانوادگی

 

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست درس علوم 3-گیاهان موجودات پر ارزش        کلاس چهارم

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:39  توسط |